Priskirtos saugomos teritorijos

Biržų regioniniam parkui priskirtos saugomos teritorijos

Biržų RP yra priskirtos kuruoti nacionalinės saugomos teritorijos esančios už regioninio parko ribų Biržų, Pasvalio, Kupiškio ir Rokiškio rajonuose. Šių saugomų teritorijų sąrašas patvirtintas valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2009 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V207.

1. Guodžių valstybinis geomorfologinis draustinis Biržų rajone (koordinatės 539246, 6209625 (LKS 94), plotas 485 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti reljefą pailgų moreninių kalvų, atskirtų tokios pat pailgos formos slėnių, būdingą Mūšos – Nemunėlio moreninei lygumai.

2. Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis Biržų rajone, plotas 286 ha, įsteigtas 1960 m., kad išsaugoti viršutinio devono periodo dolomito ir mergelio atodangas Nemunėlio ir Apaščios upių atkarpose, slėnio terasas, upių vingius, požeminio vandens versmeles. Draustinio teritoriją užima Europos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 buveinė LTBIR003, kurioje saugomos karbonatinių uolienų atodangos, ovaliosios geldutės, paprastieji kūjagalviai, ūdros. Draustinyje yra gamtos paveldo objektas Tabokinės atodanga, taip pat Muoriškių ir Nemunėlio Radviliškio atodangos.

3. Alojos valstybinis telmologinis draustinis Kupiškio rajone, plotas 40 ha, įsteigtas 1997 m. išsaugoti natūralią Alojos pelkę.

4. Buožių valstybinis geologinis draustinis Kupiškio rajone, plotas 14 ha, įsteigtas 1997 m. vėlyvojo pleistoceno ledynmečio riedulyno apsaugai.

5. Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis Kupiškio rajone, plotas 1279,44 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti raiškų Lėvens fliuvioglacialinio senslėnio kraštovaizdį su gamtos ir kultūros paminklais. Dalį draustinio užima NATURA 2000 buveinė LTKUP0005.  Joje saugomi eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezolitų pievos, aliuviniai miškai, paupių guobynai, ūdros. 2015-03-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.256 patvirtino naują draustinio ribų planą. Iš draustinio buvo išjungtos Kupiškio miesto ir Noriūnų gyvenvietės užstatytos teritorijos, dėl ko draustinio plotas sumažėjo nuo 1326 iki 1279,44 ha.

6. Notigalės valstybinis telmologinis draustinis Kupiškio ir Rokiškio rajonuose, plotas 1391 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti stambų pelkėtų masyvų kompleksą Vidurio Lietuvos žemumoje. Draustinio teritorija priklauso NATURA 2000 buveinei LTKUP0003. Čia saugomi natūralūs distrofiniai ežerai, aktyvios aukštapelkės, tarpinės pelkės ir liūnai, vakarų taiga, pelkiniai miškai, ūdros.

7. Prūsagalės valstybinis geomorfologinis draustinis Kupiškio rajone, plotas 275 ha, įsteigtas 1997 m. išsaugoti Pyvesos senslėnio fragmentą su raiškia fliuvioglacialinių protakų sistema.

8. Vainiškio valstybinis pedologinis draustinis Kupiškio rajone, plotas 98 ha, įsteigtas 1997 m. išsaugoti Nemunėlio – Nevėžio aukštupių lygumos velėninius jaurinius glėjinius priemolio dirvožemius.

9. Lepšynės valstybinis botaninis draustinis Pasvalio rajone, plotas 207 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti Mūšos-Nemunėlio lygumų plačialapių miškų augalų bendrijas su retų rūšių augalų augavietėmis. Draustinio teritorija priklauso NATURA 2000 buveinei LTPAS0001. Čia saugomi plačialapių ir mišrūs miškai, pelkėti lapuočių miškai.

10. Pamūšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis Pasvalio rajone, plotas 427 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti Mūšos slėnio geomorfologinį kompleksą. Draustinio teritorija priklauso NATURA 2000 buveinei LTPAS0002. Ši buveinė apima ir dalį Biržų RP Tatulos kraštovaizdžio draustinio, kur saugoma stepinės pievos, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, griovų ir šlaitų miškai, salačiai, upinės negės, ūdros.

11. Pyvesos valstybinis hidrografinis draustinis Pasvalio rajone, plotas 459 ha, įsteigtas 1992 m. išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Pyvesos upės vidurupio atkarpą. Pyvesos slėnis žemiau Rinkūnų priklauso NATURA 2000 buveinei LTPAS0004. Čia saugomi eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, aliuviniai miškai ir ūdros.

12. Suvainiškio valstybinis telmologinis draustinis Rokiškio rajone, plotas 1193 ha, įsteigtas 1997 m. išsaugoti Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingos aukštapelkės su miškingu apypelkiu kompleksą. Draustinio teritorija priklauso NATURA 2000 buveinei LTROK0015, skirtai pelkėtų lapuočių miškų apsaugai.

13. Biržų girios biosferos poligonas (įskaitant Biržų girios botaninį, Latvelių botaninį draustinius), plotas 17684 ha. Įsteigtas 2004-11-15 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-590.Biržų girios teritorija apima paukščių ir buveinių apsaugai svarbias teritorijas PAST LTBIRB001 skirta juodųjų gandrų (Ciconia nigra), jerubių (Bonasa bonasia), griežlės (Crex crex), gervės (Grus grus), uralinės pelėdos (Strix uralensis), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), pilkosios meletos (Piccus canus), tripirščių genių (Picoides tridactylus) apsaugai ir BAST LTBIR0006 , kur saugoma vakarų taigai būdingi miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, žolių turtingi eglynai, pelkėti lapuočių miškai, drugeliai baltamargė šaškytė ir didysis auksinukas, žinduoliai – lūšis ir ūdra.

14. Nemunėlio upės slėnis Biržų ir Rokiškio rajonuose, plotas 1550 ha, NATURA 2000 buveinė LTBIRB002 skirta griežlės (Crex crex) apsaugai.

15. Skapagirio miškas Kupiškio rajone, plotas 2161 ha, NATURA 2000 buveinė LTKUP0004, skirta drugelių baltamargė šaškytė ir didžiojo auksinuko apsaugai.

16. Grūžių botaninis – zoologinis draustinis Pasvalio rajone, plotas 70,59 ha, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 387. Tai taip pat ir NATURA 2000 buveinė LTPAS0005, skirta plačialapių ir mišrių miškų apsaugai.

17. Mūšos slėnis žemiau Raudonpamūšio Pasvalio ir Pakruojo rajonuose, plotas 77 ha, NATURA 2000 buveinė LTPAS0003, kur saugomos dumblingos upių pakrantės, stepinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, karbonatinių uolienų atodangos. Šioje buveinėje yra du valstybiniai gamtos paveldo objektai: Raudonpamūšio dolomitų atodanga Pakruojo rajone ir Skalių kalnas (dolomitų atodanga) Pasvalio rajone.

18. Konstantinavos telmologinis draustinis Rokiškio rajone, plotas 82,43 ha. Įsteigtas 2010-01-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.5 tikslu išsaugoti jo teritorijoje randamas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis ir jų buveines, ir ypač Europos Bendrijos svarbos  NATURA 2000 buveinę LTROK0004, skirtą degradavusių aukštapelkių apsaugai.